ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ > ᐊᓐᓇᐅᒪᓂᕋᕐᓂᐅᓂᕋᖅᑕᕗᑦ

Photo Class of Inuit Students Coral

ᐊᓐᓇᐅᒪᓂᕋᕐᓂᐅᓂᕋᖅᑕᕗᑦ

ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ:
ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐊᐃᑉ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖓ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᕿᒥᕐᕈᓂᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ. ᐅᖃᓕᒫᖅᖅ ᖃᐅᔨᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑐᔮᕐᓗᓂ ᐃᓐᓈᕈᒃᑯᑦ ᓄᐊᑕᒃ ᑰᖓᒍᑦ ᐊᓛᔅᑲᒥ ᑕᐃᑯᖓ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐅᓂᒃᑳᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐃᓱᒪᓐᖑᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓂᕐᓂᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ ᐊᓛᔅᑲᒥ ᐃᓄᑉᐱᐊᕐᓂ ᒐᕙᓚᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓐᓅᕐᓗᓂ ᐋᑐᕚᒥ. ᓄᓇᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥᓗᓂ, ᐊᐃᑉ ᐅᒃᐱᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᐸᓗᐃᑦ ᐅᐸᔅᓯᒪᔭᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᐃᑉᐱᒋᓯᒪᒻᒪᖔᒋᑦ. ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ, ᐊᐃᑉ ᐅᒃᐱᒃ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᕈᓘᔭᕐᓄᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑎᐊᒻᒪᕆᑦᑐᓂᒃ. ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᖃᕆᐊᕐᓗ ᖁᕕᐊᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓂᖓᓐᓂ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᓯᐊᓅᕈᔾᔨᒻᒪᕆᓚᐅᖅᑐᖅ’ ᓲᕐᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᖃᑎᖏᑦ, ᐊᐃᑉ ᐊᓯᕙᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᒥᑭᒋᐊᖅᓯᐅᖅᐸᑦᑐᓂᓗ, ᕿᒧᔅᓯᒃᑰᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᖅᐸᑦᑐᓂᓗ. ᐅᖃᓕᒫᕋᔪᑦᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᕐᖓᑦ ᑐᑭᓯᒍᒪᓪᓗᓂ, ᐃᓄᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᖅᑎᒍᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓐᓄᑦ.
ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
xw=?MB+x s4W4
w0JJi4 NlNw6yAtc6XJ7mb Wsi6nu4 x6ftcExz, bwmw7m5, k5t6tbwMs6ymJA5 xz4+fi3u5 xy0p6bs5hb wo6fyE8qb5t8k5, cspm8q5gz gryi3l8is3m+z6, cspm8qgw8N3iDt9lrx6 kN6vtc3i3u4 xyu8i4. cspm/c3uJz wk8i4 xJE6gwpD6gFi3i4 w5yC3Jx4f8k5, b+mzsq5g6, xyq8i kN+o5, k6v6gF+i5 xJE6gwpsi3u5 sc6gt4, +w, sN kN3Jx6 x0psZ+M8q5g6. » xJE6gwpsi6 xy0p6ymo3m5, gryymo6gt9l ydu5yNhx3ixEx6 s2WE/sJi4, xz4rAyq5 xi3if9l gi3Dyxq5.
b2Xsz mrx8p +?o+jzsJ5, W6fyc6XJJ5 s2WE/c6ht9l. W8ax3is?J8q5g6. x8Nsmis?JJ6 kNos6tF5 w=F9l wM+Q8iy8i4 hNbc3izl kNu wo8k5. whmQ/Co WxC6, WQx3izi4, W9MEsQxz gi/symJ6 w+l8Nt8k5, x+M{v+uZlxD5b, xyxi9+l+i5 kN3Jx2 wlxi, W9MEs5hi gi/si6 bwm8zo+m6 w+l8Nt8k5 wkw5 wkgcD4v8iDt4 s?ztg5, W6fy5t8i4 x0/6y7mb, scsy5y8i4 W9MEdt5ti9l. G*@H