ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᓯᓐᓇᒃᑐᕐᓂᖅ ᓯᓐᓇᒃᑑᒪᓂᒡᓗ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᖅ > ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᓂᒃ ᑲᒪᓂᖅ: ᓄᖅᑲᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᖅ ᐸᐸᑦᑎᓂᕐᓗ; ᐃᓕᓰᖅ5 > ᖃᐅᓴᐅᑎ (PDF)

Assuituq National Park, near Broughton Island.

On the shore of Ungava Bay south of Killiniq.

 

ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᓂᒃ ᑲᒪᓂᖅ: ᓄᖅᑲᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓂᖅ ᐸᐸᑦᑎᓂᕐᓗ; ᐃᓕᓰᖅ5

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᔅᓴᐃᑦ: