ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐅᐊᓐᓇ ᑲᑎᓯᔪᖅ ᐱᖓᓐᓇᕐᒥᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ > w6vNw5 uxoZ4f5 sNo4n/c3Fxi

The melting of the sea ice near Broughton Island.

On the shore of Ungava Bay south of Killiniq.

w6vNw5 uxoZ4f5 sNo4n/c3Fxi

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᒥᐊᓕᒐᒃᑯᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᖃᕐᕕᐊᓂ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥ 10-ᒥ, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᓃᑦ ᒥᐊᓕᒐᕐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓄᓪᓗ ᐅᓇᓕᖃᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᓐᓂ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᑦ. ᐸᓪᓗ ᓇᐅᓪᓚᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᓕᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐊᑭᓱ ᔫᒥ ᓘᑲᓯ ᓇᐅᓪᓚᕐᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᑦᑕᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐅᓪᓗᓕᒫᕐᒧᑦ ᐅᓐᓄᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐸᓪᓗ ᓇᐅᓪᓚᖅ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓂᐅᒋᐊᖏᑕ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓂᕿᖏᓐᓂ. ᑕᐃᒪᐃᓕᒋᓪᓗᓂᓗ ᐊᑭᓱ ᔫᒥ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐸᓪᓗ ᓇᐅᓪᓚᖅ ᒫᑕ ᒪᐃᑯᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᕆᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᔅᓱᒥᖓ, ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᕙᔪᒻᒪᑕ, ᐃᓚᐃᓐᓈᕋᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕙᑦᑐᒥᓃᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᖃᑦᑕᕐᓂᒥᓂᖏᓐᓂ, ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯᓗ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓪᓗᓇᐅᔭᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᐅᒋᔭᐅᓂᖅᐹᖑᕙᑦᑐᒥᓃᑦ. ᒫᑕ ᒪᐃᑯ ᐅᓂᒃᑳᕆᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᒥᓂᒃ ᓇᑲᓱᒃᑯᓐᓂ, ᐊᑭᓱ ᔫᒥᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᑎᒃ ᑰᖃᕐᕕᒻᒥ ᐅᓇᓕᖃᕐᕕᒻᒥ. ᓇᐸᑦᓯ ᓄᐊ ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᓇᑲᓱᒃᑯᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓂᐅᒋᐊᖏᑕ; ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐊᔅᓵᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓛᓪᓗᑎᒃ. ᒥᐊᓕ ᐲᑕ ᐃᓚᐃᔭ ᐸᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᕆᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒪᖔᑕ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃᑯᑦ, ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯᓗ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᐊᑭᖏᓐᓂ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ. ᐃᖃᓗᒃ ᐊᐃᐱᓕ ᐅᓂᒃᑳᕆᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓂ ᐊᖁᑎᐅᓪᓗᓂ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᖁᒋᐅᕐᓂᕐᒪᖔᖅ. ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᓪᓗᑎᓪᓗ ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᕆᕙᑦᑕᒥᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ. ᔨᒥ ᓄᓱᑦᑕᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᑕᒥᓂᖏᓐᓂ. ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᖅ ᖃᓪᓗᓈᖅ, ᑎᑭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᑭᖑᓂᖓᓐᓂ, ᐃᓚᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓕᐊᖓᓂ ᕿᑐᕐᖓᖏᓐᓂᓪᓗ. ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᑦᑐᖅ ᐊᕐᓇᒥ ᓱᕈᓯᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐃᖃᓗᓐᓃᑦᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂᓗ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᐊᓄᒑᖅ ᐊᕐᓇᖅᑯᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐅᓇᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ.