ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐅᐊᓐᓇ ᑲᑎᓯᔪᖅ ᐱᖓᓐᓇᕐᒥᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ > sNo4n/w5 e3i6gxlw4

The melting of the sea ice near Broughton Island.

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

sNo4n/w5 e3i6gxlw4

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐅᓇᓕᒃᓴᐃᑦ ᕿᕐᓂᖅᑐᐊᓗᐃᑦ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒃ 9, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᑎᑭᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᕿᓐᓂᖅᑐᐊᓗᓐᓂᒃ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦᑦ, ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓛᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᑲᓪᓚᕈᓗᒻᒧᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᐅᓇᓕᓐᓂᑦ. ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᕙᑦᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᓱᒻᒪᑦ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᖔᖅ. ᐃᓚᐃᔭ ᐸᓪᓗᓪᓕ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐊᐱᕆᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕᒎᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑲᓕᖅᑐᓕᒻᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ, ᕿᓐᓂᖅᑐᐃᑦ ᐅᓇᓕᑦ ᐊᕐᓇᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐅᓪᓛᕆᑦᑎᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᐊᓘᒻᒪᑕ. ᑲᓇᔪᖅ ᐊᐃᐱᓕ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ; ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᕿᓐᓂᖅᑐᐊᓗᐃᑦ ᐅᓇᓖᑦ ᖃᓪᓗᓈᓪᓗ ᑕᐸᓱᓗᐊᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓕ ᐃᓄᐃᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂ ᓈᓚᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ. ᔫᓯ ᐃᑏᑎᖅ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓪᓛᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᒥᓃᑦ ᑲᑉᐱᐊᓱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᕿᓐᓂᖅᑐᐊᓗᐃᑦ ᐅᓇᓖᑦ ᑲᑉᐱᐊᓇᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑕ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐊᖑᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᐸᔪᒻᒪᑕ ᒥᐊᓕᒐᕐᓄᑦ ᖃᔭᖅᑐᖅᑐᑎᒃ, ᑲᓇᔪᕐᓗ ᐊᐃᐱᓕ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐅᓇᓖᑦ ᐊᖑᑎᓂᒃ ᐊᐃᔅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓂᒃ. ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓄᑦᑐᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ. ᐊᑭᓱ ᔫᒥ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᕿᑭᖅᑕᒦᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐊᓪᓕᕕᒻᒥᓄᑦ ᐅᑭᐊᓪᓕᒋᐊᖅᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᖓᓯᑦᑐᕐᒨᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐅᑭᐊᓪᓕᕕᒻᒥᓅᖅᓯᒍᓐᓇᐃᓕᒐᐃᒻᒪᑕ ᑕᒻᒫᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ, ᐅᑭᐅᖅᓴᕋᐃᒻᒪᑦ. ᒫᑕ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓅᕋᔪᑉᐸᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑕᓕ. ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᐅᐸᒍᑎᒐᔭᓐᖏᓐᓇᒥᓕ ᒥᐊᓕᒐᕐᓄᑦ ᐅᐱᓐᓇᕋᓂ ᐊᖑᑏᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᓵᒥ ᖃᐅᒻᒪᒋᐊᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐃᓚᖏᓐᓂ, ᓇᒥᑐᐃᓐᓈᓘᖅᑐᑎᓪᓗ. ᐃᑦᑐᖓ ᖃᓪᓗᓈᔾᔨᐊᖃᑦᑕᕈᒪᓐᓂᖏᑦᑐᕐᓕ, ᐆᒪᔪᖅᑕᓕᒻᒦᖔᕈᒪᒧᑦ. ᒫᑕ ᒪᐃᑯ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᕆᓪᓗᓂ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ, ᐃᓄᑦᑕᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑎᐊᕐᖓ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᐸᓖᓰᑦ ᐅᖃᕐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᕿᓐᓂᖅᑐᐊᓗᐃᑦ ᐅᓇᓖᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᐊᓗᑐᐃᓐᓇᐅᒐᔭᕐᖓᑕ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᑲᑉᐱᐊᓱᖁᔨᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᖃᓗᓐᓅᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ. ᒫᑕ ᑕᐃᒪᐃᓕᓚᐅᖅᑐᖅ, ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᓐᖏᓂᖅᓴᐅᒋᐊᓯᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ. ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᖁᐊᖅᓵᓇᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐸᓯᓪᓗᓂᒋᓪᓗ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᒧᑦ. ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯ, ᓵᒥ ᖃᐅᒻᒪᒋᐊᖅ ᐱᐅ ᒪᑲᓐᔨᓄ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑑᒃ ᓚᐃᓄ ᔫᓐᔅᒥᑦ, ᑲᓇᑕᒃᑯᓐᓄ ᐅᓇᓕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖅᑐᓂ ᑕᕐᕋᖅᑑᑎᖃᕐᕕᐊᓗᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑦ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᓚᐃᓐᒥᑦ, ᑕᒫᓃᖏᓐᓇᓕᕐᓂᑯ ᐃᖃᓗᓐᓂ.