ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐅᐊᓐᓇ ᑲᑎᓯᔪᖅ ᐱᖓᓐᓇᕐᒥᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ > uxoZ6boFi6 x7m wclw5 WQx3iFiz

Photo US Hall Beach tracked vehicle couleur

uxoZ6boFi6 x7m wclw5 WQx3iFiz

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᒥᐊᓕᒐᖅᑕᓕᕕᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᕕᓂᖓ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥ 2-ᒥ, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᑎᑭᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᒥᑦ ᐊᑎᖃᖅᑐᒥᑦ ᒥᐊᓕᒐᖅᑕᓕᕕᓂᕐᒥᑦ. ᔫᓱᐊ ᐅᓂᐅᖅᓵᒐᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐊᓯᐊᓂ ᓄᓇᔅᓴᖅᓯᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᕕᔅᓴᒥᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᕕᔅᓴᒥᓪᓗ, ᓇᑲᓱᒃ ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ. ᑖᒧᓯ ᓇᒡᓕᓐᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᒥᐊᓕᒐᕐᓂᑦ ᑕᑯᔭᕆᐅᕐᓂᖓᓐᓂ, ᑲᓕᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᖏᑦ ᐅᒥᐊᒃᑯᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ. ᓂᕿᑖᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᖅᑐᑎᓪᓗ ᐃᓪᓗᔅᓴᖅᓯᐅᕐᕕᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ. ᑖᒧᓯ ᓇᒡᓕᓐᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐃᓚᖏᒡᒎ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᓯᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᒥᐊᓕᒐᕐᓄᑦ ᖃᐅᑎᓪᓗᒍ; ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ $5-ᓕᐅᖅᑐᑎᒃ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ, ᐊᖑᑏᑦ ᐃᑭᑦᑎᓇᓱᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᒧᑦ ᐱᕋᑖᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐆᔪᓕᐅᖔᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᑕᐃᔅᓱᒪᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᓇᑦᑎᕐᓂᑦ ᐊᓐᓄᕌᖃᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ; ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓂᐅᕕᖅᑐᑎᒃ ᐊᓐᓄᕌᖏᓐᓂ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᑖᖅᑎᑦᑎᖔᖅᑐᑎᒃ, ᓂᕿᑖᖅᑎᑎᓪᓗᑎᓪᓗ. ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᖃᓄᐃᓐᓂᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᕐᕆᔭᕆᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᖃᓄᕐᓗ ᐱᓐᓂᕐᒪᖔᑕ ᐆᔅᓯᒋᐅᕋᒥ ᐃᒥᒐᕐᒥᑦ ᑯᒃᑲ ᑰᓚᒥᑦ. ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᓄᒑᖅ ᐊᕐᓇᖅᑯᖅ ᐃᖅᑲᐅᒻᒪᒻᒥᔪᖅ ᓇᑲᓱᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᓯᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᒥᐊᓕᒐᕐᒥᕐᑕᕐᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᓱᒻᒪᑦ ᓇᑲᓱᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ. ᓵᒥ ᑎᑭᕝᕕᒃ ᐃᓅᓱᓗᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ, ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᓯᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓂ ᒥᐊᓕᒐᕐᓄᑦ, ᖃᓄᕐᓗ ᓇᓂᓯᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓐᓂ. ᓘᑲᓯ ᓇᐅᓪᓚᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ ᐊᑦᑏᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂ, ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᑎᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᖏᓐᓂ ᓯᕗᓕᒥᓂᑦᑎᓐᓂ. ᒫᑕ ᑎᑭᕝᕕᒃ, ᒥᐊᓕ ᐲᑕ, ᐅᕿ ᑯᓄᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᑎᒃ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᖓᑕ ᒥᐊᓕᒐᖅᑕᓕᕕᓂᕐᒥ. ᑭᓱᓕᒫᑦᑎᐊᓂ ᑕᐃᑯᖓ ᕿᒪᐃᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ. ᐊᕐᓇᖅ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᐅᑦ ᐅᒥᐊᒃᑯᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᒫᑦᑎᐊᖏᓐᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖓᓱᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᔅᓴᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᐅᐱᓐᓇᕋᓂᓕ ᑕᑯᓚᐅᕐᖓᑕ ᑎᓪᓕᕝᕕᐅᒋᐊᖏᑕ.