ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐅᐊᓐᓇ ᑲᑎᓯᔪᖅ ᐱᖓᓐᓇᕐᒥᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ > Xw{ x2Xy5g3us5: uxoZ4f5 sNo4n/qb kNQ3z6bFix

Assuituq National Park, near Broughton Island.

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

Xw{ x2Xy5g3us5: uxoZ4f5 sNo4n/qb kNQ3z6bFix

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐸᐃᔅ ᐊᑉᐸᓯᑦᑐᕐᒥᐅᑦ: ᒥᐊᓕᒐᒃᑯᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᖏᑕ ᓄᓇᖏᕐᖓᖅᑕᕕᓂᐊ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥ 4-ᒥ, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᑦ ᓯᔾᔭᒥᐅᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ 1942-1943-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᓵᒥ ᑎᑭᕝᕕᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑕᓂᒃ, ᐃᓚᖏᑦ ᑐᐱᕐᔫᔮᖅᑐᑎᒃ, ᖁᑭᐅᒻᒥᓪᓗ ᖁᑭᕆᐊᕈᒫᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᓯᒪᔪᖃᖅᑐᓂ ᖃᖅᑲᒥ. ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯ ᐅᓖᐱᑲ ᓄᓱᑦᑕᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔫᒃ ᐃᓪᓗᒋᔭᐅᕙᔪᔪᓂᒃ ᑐᐱᖅᑎᑐᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑕᐃᔭᐅᕙᔪᔪᑦ ᑐᐱᐅᔭᐃᑦ. ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯ, ᐱᐅᓪ ᒪᑲᓐᔨ, ᑖᒧᓯ ᓇᒡᓕᓐᓂᖅ, ᔨᒥ ᕿᓚᕝᕙ, ᓇᐸᑦᓯ ᓄᐊ, ᔭᐃᑯ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ ᔨᒥ ᓄᓱᑦᑕᕐᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᑎᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑕᒥᓂᖏᓐᓂ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐊᑕᖏᐸᓗᑦᑐᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐱᑕᖃᕈᓐᓃᖅᑐᑦ, ᐱᐅᓪ ᒪᑲᓐᔨᐅᑉ ᖁᓅᕐᒥᔾᔪᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓪᓕ ᓱᕋᐃᔭᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᖓᑕᓲᑦ ᒥᑉᐸᑦᑐᑦ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ ᑎᑭᐅᔾᔨᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕᒎᖅ ᐅᓇᓕᓐᓄᑦ ᓂᕿᔅᓇᖏᓐᓂ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᖅᑯᓵᖅᑐᑎᒃ ᑑᓕᓕᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ. ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᑎᓴᒪᐅᔪᖅᑐᓂᒃ. ᑲᓇᑕᒥᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐃᓇᖐᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑎᑭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᑲᓪᓚᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, 1954-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓚᐃᔭ ᐸᓪᓗᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓄᓪᓗ ᑎᑭᓐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓄᑦ. ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑦ ᑭᓱᒃᑭᐊᓘᒋᐊᖏᑕ; ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᓕᒫᓂᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐸᖅᑭᑎᐊᖅᑐᓂᒋᓪᓗ. ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂ, ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᑕᖃᕋᔭᖅᑐᒋᓐᖏᑕᖓᓕ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᑕᒪᐅᓐᖓᓂᓐᖏᑉᐸᑕ ᐸᖅᑭᑎᑦᑎᓂᓐᖏᑉᐸᑕᓗ ᐃᓄᓐᓂᑦ. ᒫᑕ ᒪᐃᑯ ᑰᖓ ᑰᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᒥᕝᕕᓕᐅᕈᒪᓪᓗᑎᒃ, ᐱᐅᓪ ᒪᑲᓐᔨᐅᑉ, ᑭᓯᐊᓂ, ᓱᓕᓱᒋᓐᖏᑕᖓ. ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᓇᓕᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖃᖅᑎᑦᑎᕙᓐᓂᕐᖓᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᓄᑦ, ᓵᒥ ᖃᐅᒻᒪᒋᐊᕐᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖓᓐᓂ ᐃᓂᓪᓚᖓᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ. ᐃᖃᓗᒃ ᐊᐃᐱᓕ, ᑲᓇᔪᖅ ᐊᐃᐱᓕ, ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯ, ᑖᒧᓯ ᓇᒡᓕᓐᓂᖅ ᐊᑭᓱ ᔫᒥᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᐊᓕᒐᐅᓪᓗ ᐅᓇᓕᖏᓐᓄᑦ, ᐊᔾᔨᐅᒌᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᓯᖏᓄᓪᓗ ᓇᓗᓇᕋᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓂᕿᖏᑦ ᐊᓐᓄᕌᖏᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓚᐅᓐᖏᒻᒪᑕ ᑲᓇᑕᒥᐅᓪᓗ ᐅᓇᓕᖏᑦ ᑐᓐᖓᓇᓐᖏᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᒥᐊᓕᒐᕐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖏᑦ ᐊᑭᑐᓂᖅᓴᐅᓚᐅᖅᑐᑦ. ᔫᓱᐊ ᐅᓂᐅᖅᓵᒐᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᓐᓃᓚᐅᕐᖓᑕ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᖓᑕ.