ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐅᐊᓐᓇ ᑲᑎᓯᔪᖅ ᐱᖓᓐᓇᕐᒥᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ > isF6t4f5- Bx5n8 Xw v7Xi4f5

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

On the shore of Ungava Bay south of Killiniq.

isF6t4f5- Bx5n8 Xw v7Xi4f5

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᑦ ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᑦ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒃ 6 ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓛᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓂᐅᖁᓐᖒᒧᑦ. ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ᐊᐃᓂᐊᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ ᑎᑭᒃᑯᒥᒎᖅ, ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᐅᓪᓚᖅᑕᐅᑎᒋᓪᓗᓂ. ᐃᓄᐊᐱᒃ ᓵᒋᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᖓᑕ ᐃᖃᓗᒑᕐᔪᓐᓂᑦ; ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓪᓛᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ ᐃᖃᓗᒑᕐᔪᓐᓃᑦᑐᖅ ᐊᐅᓪᓛᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓂᐊᖁᓐᖒᒧᑦ. ᐊᑭᓱ ᔫᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔭᖓ ᔭᐃᒻᔅ ᐳᐊᑦ, ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓ, ᐅᐊᑦ ᐃᓐᓚᑦ ᐱᖃᑎᒋᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓ. ᓘᑲᓯ ᓇᐅᓪᓚᖅ ᔨᒥ ᕿᓚᕝᕙᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᕐᒥᔫᒃ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᖏᓐᓂ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ ᓂᐊᖑᓐᖒᒧᑦ. ᒫᑕ ᑎᒡᓕᒃ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒃ ᐱᑐᖃᐅᓂᖅᐹᖑᓕᖅᑐᖅ ᐊᐅᓪᓛᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ. ᐃᖃᓗᒃ ᐊᐃᐱᓕ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓗᒑᕐᔪᓐᓅᖃᑦᑕᔪᒻᒪᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑕᐅᓯᐊᖅᑐᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᓂᓪᓗ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᒍᒪᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᕿᒧᔅᓯᒃᑯᑦ. ᓂᐅᕕᕐᕕᓕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᐊᖁᓐᖒᒥ, ᐃᖃᓗᒃ ᐊᐃᐱᓕ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓂᕿᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᖅᐸᓐᓂᖏᓐᓂ ᖃᑦᑖᕐᔪᓛᓂᓪᓘᓐᓃᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓂᕿᓂᒃ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᒍᓐᓇᖅᐸᔪᓐᖏᑦᑐᑦ ᐅᖅᑰᔪᒥᒃ ᓱᓇᒃᑯᑖᒃᑯᕕᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑕ. ᐃᖃᓗᒑᕐᔪᓐᓂ, ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ, ᔫᓯ ᐃᑏᑎᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᐊᕐᓇᖅᓯᐅᑎᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓂᕐᖓᑕ ᓂᐅᕕᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓛᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓚᐃᔭ ᐸᓪᓗᖅ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐃᓪᓗᑕᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᒡᒎ ᓂᐊᖁᓐᖒᒥ ᑎᑭᒻᒪᑦ. ᓇᔭᖓ, ᐅᓖᐱᑲ ᓄᓱᑦᑕᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑑᒃ ᑐᓴᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒥ ᐊᑖᑕᒥᓂᒃ ᐃᑳᕈᑎᓕᐅᖅᑐᒥᒃ, ᑕᐅᑐᓐᖏᑦᑐᒥᑦ. ᓇᔭᖓ ᐃᓄᑦᑕᑐᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅ ᓂᐅᕕᖅᑐᑯᓐᓄᑦ ᓂᐊᖁᓐᖒᒥ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᑲᓂᒥᐅᑕᕈᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ.