ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐅᐊᓐᓇ ᑲᑎᓯᔪᖅ ᐱᖓᓐᓇᕐᒥᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ > wclwgcsl4: wkw5 kNoz5

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

On the shore of Ungava Bay south of Killiniq.

wclwgcsl4: wkw5 kNoz5

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓ: ᐃᖃᓗᑐᖃᐅᔮᓗᒃ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒃ 8, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ, ᐃᓪᓗᖏᓐᓂ ᓱᒻᒪᓪᓗ ᐊᐅᓪᓛᖃᑦᑕᓂᕐᒪᖔᑕ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐃᓄᐊᐱᒃ ᓵᒋᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᑎᑭᓐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ. ᐊᒥᓲᓗᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᑲᓂ, ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ. ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᓪᓕ 100-ᓚᐅᕙᓪᓚᐃᖏᒻᒪᕆᓕᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᒫᓂᒥᐅᑕᐅᒋᐊᓐᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖓᓐᓂ ᓇᑲᓱᒻᒥᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᕆᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐸᓪᓗ ᓇᐅᓪᓚᖅ, ᒫᑕ ᒪᐃᑯ ᒫᑕ ᕿᓚᕝᕙᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓪᓗᓕᐊᒥᓂᕐᓂᑦ ᕿᔫᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᒥᐊᓕᒐᕐᓂᑦ ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐊᑭᓱ ᔫᒥ ᐅᓂᒃᑳᖃᕆᓪᓗᓂ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑕᒥᓂᕐᓂᑦ, ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓂᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᖃᒥᒐᐃᒻᒪᑦ ᐊᔅᓱᐊᓗᒃ ᓂᓪᓚᓱᓕᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ, ᔭᐃᑯ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅᑕᐅ ᑕᐃᒪᐃᓕᓪᓗᓂ. ᒫᑕ ᒪᐃᑯ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓪᓗᓕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᓗ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᖁᕕᐊᓱᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓂᐅᔭᕆᐊᖏ. ᔫᓯ ᐃᑏᑎ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓄᓪᓗ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐃᓪᓗᕐᔪᐊᓂᓪᓗ. ᑖᓐᓇ ᐅᕿ ᑯᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔫᒃ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᒥᓂᕐᓂᑦ ᐊᑭᑭᑦᑐᐊᓘᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᓪᓗ. ᑖᒧᓯ ᓇᒡᓕᓐᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᕆᓪᓗᓂᓗ ᓇᑲᓱᒃ ᑐᖁᔪᒥᓂᐅᔭᕆᐊᖓ ᓴᐃᒪᓐᖏᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓂᓗ. ᓇᕿ ᐃᖅᑯ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᒥᓂᖓᓐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ ᓴᑭᒃᑯᖏᓐᓃᒋᐊᖅᑐᖅᑐᑎᒃ. ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂᓗ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᒥᐊᓕᒐᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ - ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑕ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ; ᓂᐅᖁᓐᖒᖅᑕᖃᓕᕋᑖᖅᑎᓪᓗᒍᓗ. ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ᐊᐃᓂᐊᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᖃᓗᓐᓅᕆᐅᕐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᓪᓗ ᐃᓪᓗᑕᖃᓕᕐᓂᖓᓐᓂ. ᐅᓖᐱᑲ ᓄᓱᑦᑕ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᓪᓗ ᐃᓘᕙᓚᐅᖅᑐᓂᒃ. ᐲᑕ ᐊᑦᓯᖅᑕᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓄ ᑎᑭᓐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓂ ᑭᓱᒥᓪᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᑕᐃᑲᓃᖏᓐᓇᓕᖅᑐᒥᓂᐅᓪᓗᑎᒃ; ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᑐᔫᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ. ᔩᒥ ᓱᓄᑦᑕᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᐃᓪᓗᒋᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓂ ᐊᖏᔪᑲᓪᓚᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ, ᑐᔅᓯᐊᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ ᑕᐃᑲᓂ; ᒫᑕ ᑎᑭᕝᕕᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅᑕᐅ. ᐅᓖᐱᑲ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐃᔅᓯᕋᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᒥᓪᓗ ᐅᓪᓗᕆᐊᕐᓗ ᐊᐃᓂᐊᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᑐᔅᓯᐊᖅᑐᖃᖃᑦᑕᕐᓂᕆᐊᖓ. ᔨᒥ ᓄᓴᑦᑕᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓂᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᒐᓛᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓅᓯᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᐅᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᓪᓗ. ᒥᑦᑐᒃ ᓇᐅᓪᓚᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᖃᓄᐃᑦᑑᕙᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᐅᒪᓪᓗᓂᓗ ᐃᒥᖅᑕᖅᑕᐅᕙᓐᓂᕐᖓᑕ ᐃᒥᖅᑕᐅᑎᒧᑦ, ᐃᓪᓗᐃᑦ.