ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐅᐊᓐᓇ ᑲᑎᓯᔪᖅ ᐱᖓᓐᓇᕐᒥᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ > xS Xw{ c6vus5: Xw8 gaiC6b6

Assuituq National Park, near Broughton Island.

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

xS Xw{ c6vus5: Xw8 gaiC6b6

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐊᐳ ᑕᐃᔅ ᖃᖅᑲᒥᐅᑉ: ᐸᐃᓐ ᑐᕇᖑᓂᕋᖅᑕᖅ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥ 5-ᒥ, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᓇᓕᖃᕐᕕᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖓᓐᓂ, ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1952-1953-ᒥ, ᐅᓇᑕᕕᔾᔪᐊᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖃᓗᒃ ᐊᐃᐱᓕ ᑕᑉᐸᐅᖓᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒥᖅᑕᕆᐊᖅᑐᓂ ᑕᑯᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓴᓇᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᖅᑲᐅᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑉ ᐅᓇᓕᖏᑦ ᑕᐃᑲᓃᓐᓂᕐᒪᖔᑕ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᓗᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑕᓕ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ. ᒪᑲᓐᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᔨᒥ ᕿᓚᕝᕙ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᑎᒃ ᓇᒦᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᓐᓂᓪᓗ. ᔨᒥ ᕿᓚᕝᕙ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᓱᕈᓰᑦ ᑲᑉᐱᐊᒋᔭᖃᖃᑦᑕᕐᓂᒥᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᑯᓐᖓᕆᐊᖏᑕ. ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐃᓄᐃᒡᒎ ᖁᓪᓕᕐᒥᓂᒃ ᖃᒥᑦᑎᒋᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ, ᐅᐱᓐᓇᕋᓂᒎᖅ ᔫᒪᓂᒥᐅᑦ ᖃᖓᑕᓲᖓᓂ ᑕᑯᔪᖃᕐᓂᕐᖓᑦ. ᐃᓚᐃᔭ ᒪᐃᒃ ᒥᑭᔾᔪᒃ ᓇᐅᓪᓚᕐᓗ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕋᐃᓪᓗᑎᒃ ᖁᓪᓕᖏᓐᓂ ᖃᒥᑦᑎᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᖁᑯᐊᕈᑎᓪᓗ ᓂᓪᓕᖅᑐᓂ. ᒥᑦᑐᖅ ᓇᐅᓪᓚᖅ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓈᓚᐅᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᑦᑎᒍᓐᓇᓕᕐᓂᖏᓐᓂ ᖁᓪᓕᖏᓐᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓪᓗᕋᓛᕐᒥᐅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕐᖓᑕ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓴᓇᔭᒥᓂᖏᓐᓂ. ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂᓗ ᖃᓄᖅ ᓴᓇᖃᑦᑕᓂᕐᒪᖔᑕ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᑐᐱᕐᔫᔮᖅᑐᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓪᓗᓂᓗ ᐅᓇᓕᔅᓴᖃᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓂᕐᖓᑦ ᐅᓐᓄᑕᒫᑦ ᑕᕐᕆᔭᖅᑎᑦᑎᕙᑦᑐᑎᓪᓗ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐃᖁᔭᐅᒐᐃᒻᒪᑕ ᐅᐸᑉᐸᑦᑐᒥᓃᑦ ᐃᓛᓐᓂᑯᐃᓐᓇᖅ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᖅᑐᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ ᐅᓇᓕᒃᑯᕕᒻᒨᕆᐊᖃᖃᑦᑕᔪᓐᖏᑦᑐᑦ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ. ᑖᒧᓯ ᓇᒡᓕᓐᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᕆᓪᓗᓂ ᑲᑉᐱᐊᓱᓐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓂ ᐱᖃᑎᖏᓪᓗ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᒻᒥ. ᐅᕿ ᑯᓄᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᐅᓇᓕᒃ ᓇᔅᓴᖅᑐᓂ ᐳᓛᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ. ᐱᐅᓪ ᒪᑲᓐᔨ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐅᓇᓕᖃᕐᕕᒃ ᐱᓱᕕᒋᔭᕆᐊᖓ ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᕋᖅᑐᓂᐅᒃ. ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᐃᑲᖃᑕᐅᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᓱᕋᐃᔭᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᖁᑎᖏᓐᓂ ᒥᐊᓕᒐᕐᓂᑦ ᐱᔭᒥᓂᖏᓐᓂ.