ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᐅᒃᐱᕐᓂᖃᓕᕐᓂᖅ

ᐅᒃᐱᕐᓂᖃᓕᕐᓂᖅ

ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ:
ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ
ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᕗᖅ ᐊᐱᖅᓲᑎᒥᓂᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᓐᖔᖅᑐᓂᒃ 1999-ᒥ. ᐱᒃᑐ ᑐᖏᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕋᐃᑦᓱ ᐅᔭᕋᓱᒃ, ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓪᓗᓕᒻᒥᐅᑖᒃ, ᐅᓂᒃᑳᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᓐᓂ ᑭᓱᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂ.
ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 1 2-ᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ. ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 1, ᕋᐃᑦᓱ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᓱᕈᓯᐅᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓂ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒻᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᖓᓐᓂᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐅᑉᐱᕐᓂᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ, ᕕᒃᑐ ᑐᖏᓕᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐅᑉᐱᓕᕐᖓᑦ. ᑕᒪᒃᑭ ᐱᕈᔅᓴᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᑦᑕᓕᒻᒥ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᑎᓪᓗ ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᓂᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᑦ ᐊᑉᐱᕆᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑉᐱᓂᕐᒥᑦ, ᕕᒃᑯ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᐃᓄᓯᖏᓐᓂ, ᑖᓐᓇᓗ ᐊᖓᒃᑰᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒐᓗᐊᖅ ᓴᒃᑯᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐅᑉᐱᓕᕋᒥ ᐅᓂᒃᑳᕆᒻᒥᔭᖏᑦ.
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐊᖅᑯᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑐᒧᑦ ᑐᑭᓯᑎᓪᓗᓂᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᑐᖃᕐᓂᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᓕᖅᑐᓂᓪᓗ, ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖃᑦᑕᓕᕐᓂᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᑦ, ᐊᓪᓛᒃ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᓂᒃ ᑲᑎᓯᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ. ᕕᒃᑐ ᕋᐃᓱᓗ ᐃᓱᒪᑖᕐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑉᐱᓕᖅᑐᑎᒃ. ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ, ᐃᓐᓈᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᒃ ᐅᑉᐱᕆᔭᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐅᖃᓕᒫᖅᑎᒧᑦ ᑐᑭᓯᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑎᒃ.
ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
CwQo s/Ch4
wm8Nl sco+mD8N8qgw8Ns?4vlx6t9lQ5 sco+mD8N6gu4 sco+m3Fs9lt4 g4yx6Lt[l bw4fx cexo6g5 xix5g5 W/+E+Czu4 bwm8N Wc5bMs6ymJ5 sco+mD0/s9lt4 sco+m6gc6Li g4yx6Lt[l bs?8z5 scsyE6vs/8i5 X1i6+gusi5 xJE6hwpu4 b+m+i5gco6t9lA bm4fiz Xw2+Xdti w0JJi4 Wyo1i4 ej4yf9o is3Dc5b6g5 WsC6X9oxoMs6ym1mb bm0/ s4WoEx3FsMs6ymJ6 bw8N h6fwQ/C, bm0/ si4+vEC+b6XC. b+mi g+zi xz4fu4 WNhxc5b6gu4 cspMs6ymq8Nm cimJco+Czl g4yxX4Lt bwm8N WNhxc6bMs6g5 x7m wm8N gnsm1uJz y6r6tcbsJ6b6 w8Ns9li w8Nso6L+i+M4 sco6S+D6 bm4fx w+konstQZhxc5b6bi xz4+fi3u+A6 xgD8+iChx3ixoCuQ5.

s4W3ico3i6, wMz $, m2W6tZ6 !$#