ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐅᐊᓐᓇ ᑲᑎᓯᔪᖅ ᐱᖓᓐᓇᕐᒥᑦ > ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ > w6vNw/3i6 csp3zsb=F1u - xsMp/5

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

On the shore of Ungava Bay south of Killiniq.

w6vNw/3i6 csp3zsb=F1u - xsMp/5

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᕐᖓᐅᑕᔅᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᔨᔭᑦ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒃ 12, ᔨᒥ ᑯᒫᕐᔪᒃ ᑖᒧᓯ ᓇᒡᓕᓐᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑑᒃ ᐃᓅᓯᒥᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑑᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᑎᒃ ᐅᓇᓕᔅᓴᖃᕐᕕᒥᓂᕐᓂᑦ. ᔨᒥ ᑯᒫᕐᔪᒃ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᐅᒍᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᒥᐊᓕᒐᖅᑕᖃᕈᓐᓃᕐᖓᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᓇᓕᓐᓂ ᑲᑎᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᓇᓕᔅᓴᖃᕐᕕᒥᓂᕐᒥᑦ. ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑭᓯᐅᓂᓕ ᐅᓇᓖᓐᓇᐅᓚᐅᖅᑐᑦ. ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓗᓐᓃᑦᑐᑎᒃ, ᐅᐊᑦᑎᕕᒻᒥ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓕ ᐅᐊᑦᑎᕕᒻᒦᑦᑐᑦ, ᐊᓛᔅᑲᒥ ᑲᓛᖠᐅᑉ ᓄᓈᓂ. ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥᑦ. ᐅᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐃᓄᑲᐃᓐᓇᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᓄᒻᒥᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑕᐅᓗᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕈᓐᓇᖏᒃᑲᓗᐊᕋᒥ. ᔨᒥ ᑯᒫᕐᔪᒃ ᐅᒃᓂᑳᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᖃᕐᓂᕐᒪᖔᖅ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ, ᐊᑕᐅᓯᐊᕋᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᐅᐊᑦᑎᕕᐅᔪᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓐᓂ ᖃᓄᕐᓗ ᐃᓅᓇᓱᐊᓚᐅᕐᒥᖔᖅ. ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓪᓚᕆᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᓱᒻᒪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓴᓇᔭᐅᓐᓂᕐᒪᖔᑕ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑐᓴᖃᑦᑕᕐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓛᓵᑦ ᐅᓇᑕᕈᒪᓂᖏᓐᓂ. ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐊᖓᑯᓗᐊᓂ, ᐲᑕ ᐱᑦᓯᐅᓛᕐᒥᑦ. ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᕿᒪᐃᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᓱᕈᓐᓇᖅᑐᐊᓗᓐᓂᒃ ᑐᔾᔮᓂ. ᔨᒥ ᑯᒫᓗᒃ ᖃᐅᔨᒪᓗᐊᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᓂᕐᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑖᒧᓯ ᓇᒡᓕᓐᓂᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓇᓕᔅᓴᖃᕐᕕᒥᓂᕐᓂᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥᐅᑉ ᐊᐱᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᐅᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓐᓇᖅᑐᐊᓗᐃᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᑉᐸᓚᐅᕐᒪᖔᑕ. ᒫᓐᓇᕈᓗᒃ, ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔾᔨᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᓃᓐᖔᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᒥ ᓴᐅᔭᐅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ.