ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᑉ ᐅᒃᑯᐃᖅᓯᓂᖓ

Assuituq National Park, near Broughton Island.

Caribou in the Koroc River Valley, Torngat Mountains.

 

ᐃᓕᓴᐃᔨ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖓ

ᑲᑐᔾᔨᖃᒌᔅᓯᓐᓄᑦ ᐋᖅᑮᓂᐊᕈᕕᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᑦ ᐊᐱᖅᑯᓯᕐᓂᑦ ᑭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒥᔭᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᖅᑎᕕᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᒥᓂᖅᑎᓪᓗ ᐃᓚᓕᐅᑎᒍᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᐊᐱᖅᑯᓯᓄᑦ ᑭᐅᖅᑲᐅᔭᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ: ᑲᑐᔾᔨᔩᑦ
ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᓚᖅᑎᓐᓇᒋᑦ.

* ᐱᑕᖃᔅᓴᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ

ᐃᓕᓴᐃᔨ

ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᑲᑐᔾᔨᔨᔅᓯᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇᑦᑕᐅ ᑐᕌᕈᑎᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᔭᕗᑦ ᑐᔪᐃᒐᐃᒍᑦᑕ ᐊᑎᓕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᓯ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᕋᐃᒍᑦᑕ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕋᐃᑉᐸᑕ.
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐊᑐᖅᑐᑐᒐᔭᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᓇᑭᓐᖔᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑐᑦ.
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᒋᓂᐊᖅᑕᐃᑦ ᑕᓪᓕᒪᕐᔪᐊᕐᓂᑦ ᓇᕿᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑎᒃ. ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᑐᕌᕈᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑏᓪᓗ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᒃ.